Definice

Ustanovení předpisu REACH se týkají výroby, marketingu a používání látek samostatně, v přípravcích nebo předmětech. 
 
Na rozdíl od předchozích předpisů REACH odnímá veškeré úkoly a odpovědnost kompetentním úřadům a přenáší je na průmyslové podniky. Zabývá se rozdělením na „stávající“ a „nové“ chemikálie prostřednictvím zavádění jednotných postupů a požadavků na zkoušení veškerých látek.


Registrace a předběžná registrace

Podle předpisu REACH je třeba registrovat veškeré látky vyráběné nebo dovážené do Evropské unie v ročním množství alespoň 1 tuny.
 
Pozdější registrace se uplatňuje u takzvaných „fázovaných látek“ za podmínky, že prošly procesem předběžné registrace. Předběžná registrace je zdarma a je třeba u ní uvádět pouze základní informace (pojmenování společnosti a název látky, roční vyráběné množství a plánovaná registrační lhůta).
 
Při registraci je však třeba uvést 8000 údajů ke každé látce, podpořených studiemi a souhrnnými přehledy. Celkové náklady na sbírku dokumentů odpovídají zhruba částce 250 000 EUR na každou látku. Výrobci stejné látky mohou vytvořit konsorcium a podělit se o náklady na sbírku dokumentů. V takovém případě činí poplatek za registraci 23 250 EUR za každou látku a výrobce. Společnost již investovala za registrace látek cca 1,1 mil. EUR.
 
Předpis REACH stanovuje následující lhůty:
  • 1. června 2008 – 3. listopadu 2008: předběžná registrace (bez ohledu na vyrobené/dovezené množství)
  • 1. prosince 2010: registrace látek vyrobených nebo dovezených v množstvích přesahujících 1 000 tun za rok
  • 1. června 2013: registrace látek vyrobených nebo dovezených v množstvích přesahujících 100 tun ročně
  • 1. června 2018: registrace látek vyrobených nebo dovezených v množstvích přesahujících 1 tunu ročně.


Hodnocení

Existují dva druhy hodnocení:
  • Hodnocení sbírky dokumentů provádí Evropský úřad pro chemikálie (ECHA). Registrační úředníci zkontrolují úplnost sbírky dokumentů, provedou formální vyhodnocení údajů a navrhnou další zkoušky.
  • Hodnocení látky mohou zahájit a provádět kompetentní úřady kteréhokoliv členského státu, pokud dokáží posoudit podezření, zda výroba a používání některé chemické látky ohrožuje lidské zdraví nebo životní prostředí.


Povolení

Látky podléhající povolení lze používat pouze v případě, pokud jejich uživatel dostal patřičné povolení a splňuje požadavky v takovém povolení stanovené, anebo pokud je jejich použití vyjmuté z povinnosti získat povolení (např. uživatel polotovarů).
 
Seznam látek podléhajících povolení obsahuje pouze látky nejvíce nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí. Mezi tyto patří látky Třídy 1 a 2 karcinogenních látek, mutagenních látek, látek ohrožujících reprodukci (CMR 1 a 2) a trvalých, bioakumulativních a jedovatých látek.
 
Látky podléhající povolení jsou umisťovány na přední místa v seznamu uchazečů. Pak na základě rozhodnutí komise probíhá jejich zápis do Přílohy XIV předpisu REACH, seznamu látek podléhajících povolení. Každé z nich je přiděleno takzvané „datum zániku“. Po tomto datu lze danou látku používat pouze na základě příslušného povolení.