Dodržování

Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem

  Ke stažení (PDF)

Etický kodex skupiny BorsodChem

  Ke stažení (PDF)

Politika oznamování nekalého jednání/
Politika horké linky skupiny BorsodChem

  Ke stažení (PDF)VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BorsodChem MCHZ, s.r.o.

1. Rozsah působnosti Všeobecných obchodních podmínek BC MCHZ
 
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují prodej zboží mezi kupujícím a společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen „BC MCHZ“) jako prodávajícím (prodávající a kupující dále jen „smluvní strany“).
1.2. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují právní vztahy založené smlouvami, ve kterých je na tyto VOP odkazováno nebo ve kterých je použití těchto VOP sjednáno.
1.3. Odchylky od VOP jsou platné a účinné pouze tehdy, pokud jsou ve smlouvě výslovně sjednány.
1.4. V ostatním, pokud není sjednáno jinak, platí mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a platné právní předpisy.
 
2. Uzavření smlouvy
 
2.1. Smlouva je uzavřena poté, co prodávající doručí kupujícímu potvrzení přijetí řádně vyplněné objednávky. V jednotlivých případech potvrzená objednávka nahrazuje smlouvu na dodávku zboží. Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí objednávky kupujícímu bez zbytečného odkladu (dále jako „smlouva“).
2.2. V případě opakovaných objednávek může prodávající uzavřít s kupujícím rámcovou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“) na dodávku zboží.
2.3. Jakékoliv změny v návrhu smlouvy (objednávce) jsou považovány za odmítnutí návrhu a považují se za nový návrh smlouvy.
2.4. Objednávku doručí kupující buď elektronicky prodávajícímu na adresu prodávajícího nebo v písemné podobě na korespondenční adresu prodávajícího BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava.
2.5. Kupující a prodávající vstupují do smluvního vztahu na základě vzájemné a úplné dohody o všech náležitostech smlouvy (čímž není vyloučeno nahrazení výslovné shody o některých náležitostech praxí stran, ceníkem prodávajícího či ujednáním těchto VOP).
2.6. Na každé objednávce musí být uvedeny tyto podstatné náležitosti:
  1. identifikační údaje kupujícího (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, podpis oprávněné osoby),
  2. specifikace dodávky včetně technické specifikace,
    doba plnění resp. termínu dodávky,
  3. požadované datum a místo dodání a způsob dopravy.
2.7. V případě, že budou na objednávce chybět jakékoliv výše uvedené údaje, vyzve prodávající kupujícího k jejich doplnění.
 
3. Ustanovení o dodání zboží
 
3.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, kvalitě, provedení a balení dohodnutém ve smlouvě. Neurčí-li kupující ve smlouvě jinak, má se za to, že je určil prodávající obvyklé pro daný druh zboží.
3.2. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží s přiměřenou množstevní tolerancí. V takovém případě se pro množství dodaného zboží nepoužijí ustanovení o vadách.
3.3. Jestliže podle smlouvy zajišťuje přepravu zboží kupující, splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, popřípadě dle dohody umožní kupujícímu se zbožím jiným způsobem nakládat.
3.4. Jestliže přepravu zboží zajišťuje prodávající, splní svou povinnost předáním tohoto zboží kupujícímu v místě jím označeném k převzetí. V takovém případě je kupující povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí v místě převzetí vyložení zboží s tím, že nese odpovědnost za škodu na zdraví a na majetku způsobenou neodbornou vykládkou.
3.5. Nelze - li zboží předat z důvodů ležících na straně kupujícího nebo nepřevezme – li si kupující zboží, ačkoliv byl prodávající (přepravce) připraven zboží předat, je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží uskladnit, vrátit zpět do sídla prodávajícího nebo je prodat. Je přitom oprávněn žádat od kupujícího náhradu vzniklé škody a případných nákladů s tím spojených v plné výši.
3.6. Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit podpisem oprávněné osoby na originál dodacího listu. V případě, že kupující pověří převzetím zboží jinou osobu, je tato osoba povinna nejpozději v den převzetí zboží prokázat své písemné zmocnění prodávajícímu.
3.7. Není-li ve smlouvě nebo v těchto VOP uvedeno jinak, je prodávající za dodávky zboží oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny předem.
3.8. Dodacími podmínkami pro dodávky uvedenými ve smlouvě se rozumí podmínky dle pravidel INCOTERMS 2000 nebo INCOTERMS 2010, nevyplývají-li z těchto VOP nebo ze smlouvy jiné dodací podmínky.
 
 4. Platební podmínky
 
4.1. Právo na úhradu kupní ceny (pro forma faktura) je upravena v čl. 3.7. těchto VOP.
4.2. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu po expedici zboží.
4.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na základě řádného daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí mít veškeré náležitosti požadované platnými právními předpisy. Splatnost faktury bude stanovena v souladu s platebními podmínkami dohodnutými ve smlouvě.
4.4. Ocitne – li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené ve smlouvě. Vedle úroku z prodlení má prodávající v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nárok i na smluvní pokutu ve výši stanovené ve smlouvě.
4.5. Reklamace daňového dokladu je nutno oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po jeho obdržení.
4.6. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího, pokud je placena bankovním převodem.
 
5. Odpovědnost za vady a náhrada škody
 
5.1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy. Kupující je povinen uplatnit nároky z vad u zjevných vad při převzetí zboží a u ostatních vad bezodkladně po jejich zjištění, vždy písemnou formou. Dodání zboží s vadami není podstatným porušením smlouvy.
5.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, se sjednává na dobu 6 měsíců, není-li v atestu (quality certificate, bezpečnostní list) uvedeno jinak. V této lhůtě musí být vada uplatněna u prodávajícího.
5.3. U zjevných vad je kupující oprávněn reklamovat:
a) vady množství a/nebo
b) vady vzniklé při přepravě (např. vady balení), je-li dojednáno zajištění přepravy prodávajícím.
Vady uvedené pod písm. a) a b) je kupující povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištění zjevných vad při přepravě sepíše kupující s přepravcem protokol o zjištěných závadách ve třech vyhotoveních (kupující, přepravce, prodávající), přičemž tyto nejsou důvodem odmítnout převzetí zásilky nebo její části.
5.4. Reklamace musí obsahovat přesnou identifikaci zboží a jasný popis vad zboží.
5.5. Reklamované zboží musí být skladováno kupujícím samostatně, v originálním obalu, až do vyřízení reklamace.
5.6. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vzorek dodaného zboží k posouzení jeho kvality a rovněž kontrolu zboží u kupujícího. Na základě posouzení tohoto vzorku dále navrhnout řešení reklamace zboží. V případě neshody smluvních stran o výsledek posouzení má prodávající nebo kupující právo obrátit se na rozhodčí orgán (nezávislou laboratoř např. SGS). Rozhodnutí tohoto orgánu je závazné pro obě zúčastněné strany a náklady spojené s touto rozhodčí činností hradí neúspěšná strana.
5.7. V případě neúspěchu prodávajícího v řízení před rozhodčím orgánem dle předchozího odstavce se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu pouze přímé škody prokazatelně vzniklé v důsledku vady jakosti dodaného zboží. Kupující však nemá nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku špatné manipulace se zbožím, čí nedodržení pokynů na skladování zboží dle katalogového a bezpečnostního listu daného zboží.
 
6. Vyšší moc
 
Vyšší mocí se rozumějí mimořádné okolnosti bránící splnění povinností vzniklých z kupní smlouvy, které nastaly až po jejím vzniku, a nemohly být smluvní stranou odvráceny. Takovéto okolnosti vylučují odpovědnost za nesplnění smluvních závazků. Za vyšší moc se však nepovažují takové okolnosti, které vyplývají z osobních a hospodářských poměrů zavázané strany, a dále překážky, které je zavázaná strana povinna odstranit nebo překonat, jakož i všechny okolnosti, které nastaly až v době, kdy zavázaná strana byla již v prodlení.
 
7. Závěrečná ustanovení
 
7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se v průběhu plnění závazků z kupní smlouvy obdrží prodávající informace o ztrátě schopnosti kupujícího plnit své závazky ze smlouvy, zejména pak plnit své platební povinnosti, nebo kupující odmítne zaplatit zálohově celou kupní cenu před dodáním zboží, případně její zaplacení zajistit jiným způsobem /bankovní zárukou, zástavou apod./. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením projevu vůle prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.
7.2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. V případě zaplacení kupní ceny před dodáním zboží nabývá kupující vlastnictví k dodanému zboží jeho převzetím.
7.3. V případě prodlení kupujícího s placením peněžitých závazků má prodávající do doby úhrady právo zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech smluv uzavřených s kupujícím, aniž to bude považováno za porušení smlouvy, které by bylo důvodem pro odstoupení od kterékoliv ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
7.4. Případné spory budou řešeny jednáním smluvními stranami. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor s konečnou platností řešen arbitráží v souladu s pravidly ICC. Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců. Místem rozhodčího řízení bude Vídeň (Rakousko) a jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.
7.5. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní změny okolností, a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.
7.6. Právní úkony jsou činěny zásadně písemně, přičemž za písemnou formu se pro účely těchto VOP, není-li v nich výslovně stanoveno jinak, považuje také emailová komunikace.
7.7.  Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany je účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně nebo domněnkou dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
 
8. Nabytí účinnosti Všeobecných obchodních podmínek
 
8.1. Prodávající může VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude kupujícímu oznámena písemně na jeho kontaktní adresu, přičemž za jeho kontaktní adresu se považuje jeho sídlo či místo podnikání, jakož i sídlo jakékoli jeho provozovny.
8.2. Kupující je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny VOP s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi prodávajícímu, nebylo-li v kupní smlouvě výslovně dojednáno jinak.
 
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015